Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen 
1.1 - In deze algemene voorwaarden(“AlgemeneVoorwaarden”) wordt verstaan onder: 
Patser: De besloten vennootschap, gevestigd te (6921RZ) Duiven aan de Impact 69h, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 78294797.
Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst met Patser aangaat ter zake van de levering door Patser van Producten.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Patser en Klant op grond waarvan Patser Producten levert, op welke titel dan ook.
Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Patser te leveren zaken waaronder, maar niet beperkt tot, poedervormige voeding en voedingssupplementen.
Website: de websites van Patser, te raadplegen via www.patser.life en alle bijbehorende subdomeinen.
Dag: kalenderdag(en).
Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch.
1.2 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Patser en de Klant. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.
1.3 - Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.
1.4 - Patser is gerechtigd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Klant zijn toegezonden.
1.5 - Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door Patser zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten 
2.1 - Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Patser gedaan zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen te allen tijde door Patser worden herroepen.
2.2 - Klant kan geen rechten ontlenen aan aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Patser gedaan die een kennelijke fout of vergissing bevatten.
2.3 - Een Overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.X van deze Algemene Voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de Klant.
2.4 - Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Patser onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Patser is bevestigd, kan de Klant de aanvaarding van het aanbod herroepen.
2.5 -  Patser kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Patser op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
2.6 - Patser is gerechtigd een bestelling of aanvraag bestaande uit meerdere Producten met verschillende levertijden weigeren.
2.7 -  Patser zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Klant de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
−  het bezoekadres van de vestiging van Patser waar de consument met klachten terecht kan;
−  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
−  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
−  de prijs van het Product met inbegrip van alle belastingen, voor zover van toepassing de kosten van afleveringen en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
−  indien de Klant een herroepingsrecht heeft het modelformulier voor herroeping.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
3.1 - De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de Klant. Bij levering binnen Nederland hanteert Patser verzendkosten voor een bedrag van EUR 6,95 per bestelling.
3.2 - Betaling dient te geschieden door middel van een van de door Patser aangewezen betaalmethoden.
3.3 - Betaling dient te geschieden in Euro, uiterlijk binnen veertien(14)dagen na factuurdatum door overmaking op een door Patser aangewezen bankrekening.
3.4 - De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Patser te melden.
3.5 - Patser is gerechtigd de aan de Klant te verstrekken factuur uitsluitend pe re-mail ter beschikking te stellen.
3.6 - Patser is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van het aankoopbedrag te verlangen van de Klant. In het geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Patser niet gehouden eerder uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant de uit hoofde van de overeengekomen vooruitbetaling verschuldigde bedragen aan Patser heeft voldaan.
3.7 -  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant, nadat hij door Patser is gewezen op de te late betaling, Patser aan de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en betaling binnen deze 14- dagen termijn alsnog is uitgebleven, de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde bedrag voor rekening van de Klant.

Artikel 4 – Levering en leveringstermijnen 
4.1 - De door Patser opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en van in gegaan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door de Klant aan Patser ter beschikking zijn gesteld.
4.2 - Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Patser tijdens het bestelproces heeft kenbaar gemaakt.
4.3 - Patser is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende (deel)leveringen uit te voeren.
4.4 - Met inachtneming van artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan stelt Patser de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.5 - In geval van ontbinding conform artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden artikel zal Patser het bedrag dat de Klant heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5 – Herroeping 
5.1 - De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Patser kan de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
5.2 - De in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
−  als de Klant in eenzelfde Overeenkomst meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
−  als de levering van een Product bestaat uit verschillende (deel)leveringen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
−  bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
5.3  De Klant die gebruik maakt van het herroepingsrecht dient dit bij Patser te melden binnen de bedenktermijn door middel van het door Patser verstrekte modelformulier voor herroeping te vinden op het retourportaal op www.patser.life/retourneren.
5.4 - De Klant zendt de Producten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde melding, terug.
5.5 - De Klant dient de Producten terug te zenden voorzien van alle bijgeleverde toebehoren, in originele en onbeschadigde staat en verpakking en conform de door Patser verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.6 - De Klant komt geen beroep op het herroepingsrecht toe ten aanzien van Producten waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken.
5.7 - Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kostenvan terugzending van het Product voor zijn rekening. Indien de Klant bij levering van het Product heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, komen de bijkomende kosten voor de duurdere methode van levering voor rekening van de Klant.
5.8 - Indien de Klant reeds een betaling aan Patser heeft verricht, zal Patser dit bedrag met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd 
6.1 - Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het Product en de bijbehorende verpakking. De Klant dient het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Klant dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
6.2 - De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van een handelen of een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan is toegestaan in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden. Patser is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de van de Klant ontvangen betaling.

Artikel 7 – Klachtbeleid 
7.1 - Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Patser. Dit kan via www.patser.life/contact.
7.2 - Een bij Patser in gediende klacht wordt binnen een termijn van veertien(14) dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstermijn vraagt, wordt binnen die termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de termijn waarbinnen de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.3 - Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Patser, zal Patser naar eigen keuze de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
8.1 - Het gebruik van de Producten dient met strikte inachtneming van de meegeleverde gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te onderzoeken of de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door de Klant.
8.2 - Patser is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Patser.
8.3 - De aansprakelijkheid van Patser jegens de Klant is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de schadeveroorzakende Producten. 

Artikel 9 – Overmacht 
9.1 - Patser is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin Patser niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen, dan hebben zowel Patser als de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende Schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn.
9.2 - Indien Patser bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, of als Patser door de overmachtssituatie slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal kunnen voldoen, dan is Patser gerechtigd dit naar rato van het geleverde aan de Klant in rekening te brengen, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht 
10.1 - Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

SMS Marketing
Door in te stemmen met de SMS marketing van Patser BV bij het afrekenen en het initialiseren van een aankoop of door u in te schrijven via onze inschrijvingshulpmiddelen, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende sms-berichten (voor uw bestelling, inclusief herinneringen bij het verlaten van de kassa), sms-marketingaanbiedingen en transactionele teksten, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als uw mobiele nummer geregistreerd staat op een staats- of federale bel-me-niet-lijst. De berichtfrequentie varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht van ons of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Wij brengen geen kosten in rekening voor de dienst, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met tekstberichten die door uw draadloze provider worden opgelegd. Berichten- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn.

Voor vragen, sms STOP naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen.

We hebben het recht om elk telefoonnummer of korte code die we gebruiken om de dienst te exploiteren op elk moment te wijzigen. U zult bij dergelijke gelegenheden op de hoogte worden gesteld. U gaat ermee akkoord dat berichten die u naar een door ons gewijzigd telefoonnummer of verkorte code stuurt, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor een mislukte, vertraagde of onjuiste aflevering van informatie die via de dienst wordt verzonden, fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de dienst.

Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons Privacybeleid raadplegen om te bepalen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.